TEKLİF İSTE

Vekalet


Kat Malikleri Kurulu Toplantısında oy verme hakkı Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesine göre düzenlenmektedir. Maddenin son fıkrasına göre; toplantıda vekaleten temsil edilmek mümkündür.

Kat maliklerinden biri, kendi oyunun dışındaki oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının % 5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (KMK. md:16)

Vekâletle oya katılan, başka bir vekaleti kullanamaz.

Vekilin Kat Maliki olması gerekmediği gibi, Kat malikinin yakını olması da gerekmez. Bu sebeple kiracılar da mal sahibinden vekalet alarak vekil olarak toplantıya katılabilirler.