TEKLİF İSTE

Kapıcı / Apartman Görevlisi


İş Kanunu ve bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisi olan yöneticinin sorumlulukları şunlar:

İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesih etmek,

Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak,

Kapıcının işe girişinde sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak,

Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak,

Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak,

Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,

Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak,

Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak.
Yönetmeliğe göre, kapıcının görev ve sorumlulukları ise şöyle:

Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetmelik uyarınca, işveren, kapıcı ile iş sözleşmesi yapacak. Kapıcının çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saat olacak. Bu süre, çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilecek. Kapıcı, konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresini en çok dörde bölebilecek. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmayacak. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilecek.

ÜCRET

Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenecek, İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenecek. Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu’na uygun olarak ödenecek. Kapıcıya, İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılacak.

GEÇİCİ KAPICI

Kapıcı, yıllık ücretli izin, hastalık izin veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında, yerine geçici kapıcı çalıştırılabilecek. Geçici kapıcıya, asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmayacak. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, İmar Kanunu ve belediye imar yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekecek. Kapıcıya görevi nedeniyle verilen konut için, iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemeyecek. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı, sözleşme ile belirlenecek. Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Ek 2. maddesi hükümleri uygulanacak. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklı olacak.